بر طبق توافقنامه های موجود در این سایت  رز تم متعهد می شود به حریم خصوصی کاربران خود احترام بگذارد

در این صفحه تعهدها و سیاست های سایت در این زمینه شرح داده می شود.

ما هرگز بدون اجازه خودتان دست به افشای اطلاعات خصوصی و فردی شما نخواهیم زد. مگر اینکه به موجب

قانون توجیهی برای این کار وجود داشته باشد.